EN 16350:2014

Rękawice ochronne — Właściwości elektrostatyczne

W strefie ATEX (otoczenie o atmosferze wybuchowej) iskra powstała na skutek wyładowania elektrostatycznego pewnego przedmiotu może spowodować wybuch. Dlatego rękawice robocze muszą być konstruowane tak, by nie gromadził się w nich ładunek elektrostatyczny. Ta norma ustanawia wymogi dla rękawic przeznaczonych do stref ATEX.
W normie zawarte są wymagania dodatkowe dla rękawic ochronnych przeznaczonych do noszenia w strefach występowania substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.
Właściwości oraz pomiar rezystancji skrośnej (przez materiał) rękawicy podlegają standaryzującej testy normie EN 1149-2: każdy wynik pomiaru musi być niższy niż wymagane 1,0 × 108 Ω.

Należy mieć na uwadze to, że rękawice ochronne rozpraszające ładunek elektrostatyczny są skuteczne tylko pod warunkiem, że użytkownik jest uziemiony z rezystancją na poziomie poniżej 108 Ω.
W związku z tym użytkownik rękawic musi mieć na sobie także odpowiednie obuwie i odzież, tak żeby był stale uziemiony i jego ruchom nie mogły towarzyszyć wyładowania elektrostatyczne.