EN 388:2016

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Zgodnie z tą normą testuje się właściwości takie jak odporność na ścieranie, odporność na przecięcie, wytrzymałość na rozdarcie i ochrona przed uderzeniami. Piktogramowi towarzyszą cztery cyfry oraz jedna lub dwie litery. Oznaczenia te wskazują poziom zapewnienia bezpieczeństwa przez rękawicę.

EN388-EN.png

1. ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

Materiał jest poddawany ścieraniu przez użycie piaskowego papieru ściernego i zastosowanie ustalonego nacisku. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa określa się w skali od 1 do 4, odpowiednio do liczby obrotów, po jakiej w materiale powstaje otwór. Im wyższa cyfra, tym lepsza odporność na ścieranie.

2. ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE — PRÓBA Z NOŻEM OKRĄGŁYM O STAŁYM NACISKU

Bada się zapewnianą ochronę przed przecięciem. Po materiale rękawicy prowadzony jest nóż, aż nastąpi przecięcie. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa określa się w skali od 1 do 5, gdzie wartość 5 oznacza najskuteczniejszą ochronę przed przecięciem. W razie gdyby w trakcie próby materiał stępił nóż, zamiast tej próby należy przeprowadzić próbę przecięcia według normy ISO 13997 (próbę TDM); zob. w punkcie 5.

3. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE

Mierzy się wartość siły wymaganej do rozdarcia materiału rękawicy. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa określa się w skali od 1 do 4, gdzie wartość 4 oznacza najwyższą wytrzymałość materiału.

4. ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE

Odnosi się do wartości siły wymaganej do przebicia materiału ostrą końcówką. Działanie ochronne ocenia się w skali od 1 do 4, gdzie wartość 4 oznacza najwyższą wytrzymałość materiału.

5. ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE — PRÓBA TDM WEDŁUG NORMY ISO 13997

Przeprowadzenie tej próby jest konieczne, jeśli w trakcie próby z nożem okrągłym o stałym nacisku doszło do stępienia noża; zob. w punkcie 2. Wynik próby podaje się w literowej skali od A do F, gdzie wartość F oznacza najwyższy poziom zapewnienia bezpieczeństwa. Wystąpienie którejkolwiek z tych liter oznacza, że poziom zapewnienia bezpieczeństwa został wyznaczony tą metodą zamiast w drodze próby z nożem okrągłym o stałym nacisku.

ISO 13997:1999 — Wyznaczanie odporności na przecięcie ostrymi przedmiotami
Jest to alternatywna metoda badania odporności na przecięcie, zalecana w odniesieniu do rękawic mających chronić przed przecięciem. Norma EN 388:2016 wymaga stosowania tej metody do rękawic chroniących przed przecięciem, w przypadku których poddawany próbie materiał stępił nóż w trakcie próby z nożem okrągłym o stałym nacisku. Podczas tej próby nóż jest prowadzony po materiale ze stałą prędkością, lecz z wzrastającym naciskiem, aż nastąpi przerwanie materiału mającego chronić przed przecięciem. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa wyraża się w niutonach, jako wielkość siły wymaganej do powstania przecięcia na odcinku 20 mm.

6. OCHRONA PRZED UDERZENIAMI

Jeśli rękawica chroni przed uderzeniami, to ten fakt wskazuje litera P na ostatniej, 6. pozycji. Brak litery P oznacza, że ochrona przed uderzeniami nie jest gwarantowana.

EN 388:2003
To jest dawniejsza wersja normy odnoszącej się do zagrożeń mechanicznych. Różnice w porównaniu z wersją z 2016 roku dotyczą gęstości papieru wykorzystywanego w próbach ścierania oraz sposobu testowania włókien odpornych na przecięcie. Ponadto ta norma nie stosuje się do badania ochrony przed uderzeniami.
Na rynku dostępnych jest wciąż wiele rękawic ochronnych oznakowanych zgodnie z dawniejszą wersją normy. Nadają się one do użytku równie dobrze jak rękawice noszące nowe oznaczenia.
Zasadniczo, to nie właściwości rękawic uległy zmianie, lecz sposoby ich testowania!