EN ISO 374-1:2016

Skyddshandskar mot skadliga kemikalier och mikroorganismer

Kemikalier kan vara mycket skadliga för människor och miljö. Två olika kemikalier med kända egenskaper kan orsaka oväntade reaktioner om de blandas. Denna standard beskriver testmetoder för nedbrytning och genombrottstid gällande 18 kemikalier. Standarden återspeglar dock inte skyddets faktiska hållbarhet på arbetsplatsen, eller skillnader mellan rena kemikalier och blandningar av kemikalier.

Denna standard anger vilka egenskaper som krävs för att handskarna ska skydda mot skadliga kemikalier och mikroorganismer.

Den kortast tillåtna längden som är vätsketät måste överensstämma med handskarnas minimilängd, enligt EN 420:2003 + A1:2009.

Genomträngning

Kemikalier kan tränga in genom hål och andra skador i materialet. För att en handske ska bli godkänd som kemskyddshandske får den inte läcka luft eller vatten vid genomträngningstest, i enlighet med EN 420:2003 + A1:2009.

Nedbrytning

Handskens material kan skadas vid kontakt med kemikalier. Nedbrytningsgraden ska fastställas för varje kemikalie, i enlighet med EN 374-4:2013

Genombrott

Kemikalier bryter igenom handskarnas material på molekylnivå. För att klassas om fullvärdig kemskyddshandske måst handsken stå emot genombrottstid enligt följande:

Typ A – 30 minuter (nivå 2) för minst 6 specificerade kemikalier
Typ B – 30 minuter (nivå 2) för minst 3 specificerade kemikalier
Typ C – 10 minuter (nivå 1) för minst 1 specificerad kemikalie

EN374-types-1.png

Den tredje raden i piktogramet för typ A och typ B indikerar vilka kemikalier skyddar mot (se nedanstående tabell). För typ C finns ingen tredje rad. De motstår 1 kemikalie, endast för en kort stund.

EN374-test-chemicals-1.png

Testkemikalierna anges i ovanstående tabell. Samtliga 18 kemikalier ska testas för genombrott i enlighet med EN 16523-1:2015.

EN374-protection-levels-2.png

Mikroorganismer

Samtliga handskar måste skydda mikroorganismer. Handskarna testas för skydd  mot bakterier, svamp och i vissa fall även virus, i enlighet med EN 374-5:2016.