Försäljningsvillkor

1. TILLÄMPLIGHET

1.1 All försäljning från Guide Gloves AB sker i enlighet med dessa allmänna försäljningsvillkor (”Villkoren”).
1.2 Om parterna skriftligen har avtalat om villkor som avviker från dessa Villkor ska parternas särskilda överenskommelse gälla i de delarna. Sådan överenskommelse om avsteg måste för att vara gällande vara gjord skriftligen och accepterad av båda parter. Eventuell text på Kundens beställning eller liknande handling förändrar inte Villkoren om inte Leverantören skriftligen och uttryckligen bekräftat att Villkoren förändras och på vilket sätt.
1.3 Det bolag som utgör säljande bolag kallas i dessa Allmänna leveransvillkor ”Leverantören” och det köpande bolaget ”Kunden”.
1.4 Med Produkter förstås i dessa Villkor alla produkter och, i förekommande fall, tjänster som Leverantören säljer till Kunden.

2. UPPGIFTER

2.1 De uppgifter som lämnas i kataloger, prospekt, marknadsföringsmaterial m.m. är endast vägledande uppgifter. Tekniska data lämnas dessutom med förbehåll för konstruktionsändringar samt förbehåll för olika mätmetoders variationer m.m. Om någon viss uppgift är viktig för Kundens konstruktion eller användning av Produkten uppmanas Kunden att säkerställa informationen och dess pålitlighet i Kundens aktuella användning av Produkten.
2.2 Alla instruktioner, råd eller andra anvisningar som Leverantören ger till Kunden utgör endast allmänna råd och utgör ingen garanti eller liknande åtagande. Det är alltid Kunden som på egen risk väljer vilka Produkter som Kunden köper och hur Produkterna används.
2.3 Leverantören förblir exklusiv ägare till varje immateriell rättighet relaterad till Produkterna.

3. PRIS OCH BETALNING

3.1 Försäljning sker om inte annat avtalats till de priser som Leverantören tillämpar vid tidpunkten för leverans. Leverantören har alltid rätt att justera gällande priser med hänsyn till eventuella valuta- eller råvaruprisförändringar. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och andra offentliga pålagor.
3.2 Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum.
3.3 Betalar inte Kunden i rätt tid, har Leverantören rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i Leverantörens land. Leverantören har vidare rätt till förseningsavgift enligt vad som anges i respektive lands lag.
3.4 Leverantören har rätt att häva avtalet om inte fakturabeloppet betalas i rätt tid. I sådant fall har Leverantören rätt till ersättning för hela den skada Leverantören lider.
3.5 Leverantören har rätt att sätta och ändra kreditlimit på Kunden, enligt Leverantörens fria bedömning. Leverantören kan då också begära förskottsbetalning eller på annat sätt säkra sin kreditrisk.

4. ORDERTYPER M.M.

4.1 Order kan läggas dygnet runt. Orderbehandling sker under Leverantörens kundservice öppettider, se Leverantörens hemsida för gällande tider. Vid försäljning i andra länder än Sverige kan avvikelser från vad som anges nedan förekomma, för information därom kontakta Leverantörens kundtjänst.
4.2 De olika ordertyper som erbjuds, jämte villkor för dessa ordertyper anges i Leverantörens Frakttariff (se punkt 8 nedan).

4.3 Restorder

4.3.1 Vid eventuell brist i tillgänglighet av beställda varor skapas en restorder på bristen. Restordern levereras normalt så snart gods inkommit i ordinarie veckoorder, om inte Kunden begär annat.

4.4 Efterkrav/postförskott

4.4.1 Leverantören äger rätt att begära efterkrav/postförskott för att leverera.

4.5 Ersättningsprodukt

4.5.1 Om beställd produkt har ersatts av en annan i allt väsentligt likvärdig produkt förbehåller sig Leverantören rätten att leverera ersättningsprodukten.

5. PRODUKTER UTOM ORDINARIE LAGERSORTIMENT

5.1 Om Leverantören erbjuder även andra produkter än det som ingår i ordinarie lagersortiment sker leverans av sådana produkter när produkten finns tillgänglig för leverans från Leverantören. Avgifter kopplade till sådana leveranser anges i frakttariffen. Vite enligt punkt avser inte Produkter utom ordinarie lagersortiment.

6. SPECIELLA AVGIFTER OCH EMBALLAGE

6.1 Miljöavgift och/eller originalemballageavgift samt leverantörsunika avgifter förekommer i vissa fall, vilket då anges i frakttariff (se punkt 8 nedan).
6.2 Leverantören ingår i pallpoolsamarbete med transportör. Det åligger Kund att returnera pallar som uppfyller kraven för pallpool. Om så inte sker debiteras Kunden en avgift enligt frakttariffen. Leverantören ingår även i byggpallsamarbete. Kunden debiteras kostnad för byggpallsamarbete enligt frakttariffen.
6.3 Leverantören uppfyller sitt producentansvar för förpackningar genom anslutningen till FTI-registret, som avser förpackningar av wellpapp, papper/kartong eller plast. Ansvaret är begränsat till av Leverantören lagerförda produkter.

7. LEVERANSVILLKOR

7.1 Leveransvillkor är Incoterms CPT till Kundens leveransadress, men Kunden debiteras för frakt enligt vad som anges i punkt 8 nedan.

8. FRAKTTARIFF

8.1 Priser för frakt och i förekommande fall övriga avgifter anges i separat, vid var tid, gällande frakttariff. Frakttariff kan erhållas från Leverantörens kundservice.

9. RETURER OCH REKLAMATIONER

9.1 Skillnad på retur och reklamation

9.1.1 Med retur avses att Kund returnerar en av Kunden beställd produkt utan att det är något fel på produkten eller annan avvikelse i relation till beställningen.
9.1.2 Med reklamation avses att en kund reklamerar en produkt antingen för att det är något fel på produkten eller produkten annars inte överensstämmer med beställningen.

9.2 Returer

9.2.1 Villkor för returer anges i denna punkt 9.2
9.2.2 Alla returer ska avtalas med Leverantören före det att gods återsänds. En förutsättning för ersättning vid retur är att Leverantörens rutiner följs på korrekt sätt. I annat fall returnerar Leverantören returen till Kunden och debiterar fraktkostnad eller kasserar returnerat gods utan kreditering.
9.2.3 Rutiner och tillvägagångssätt ska ske enligt vad som anges i Leverantörens e-handel.
9.2.4 Om Kund inte har tillgång till Leverantörens e-handel, ska Kund fylla i en returrapport, vilken finns att tillgå på Leverantörens hemsida alternativt av Leverantörens kundservice.
9.2.5 Ifylld och, av Leverantören godkänd, returrapport ska alltid medfölja returen.
9.2.6 Kunden står alltid för fraktkostnaden.
9.2.7 Leverantören förbehåller sig rätten att fritt på kommersiella grunder avgöra huruvida returer av produkt ska godkännas eller ej.

9.2.8 För att returer ska godkännas ska alltid följande villkor vara uppfyllda;
➢ Produkten ska vara oskadad, omärkt och i samma skick som när den såldes.
➢ Bruten förpackning får ej returneras
➢ Förpackningen ska vara oskadad och i originalskick dvs fri från prismärkning, klotter, etiketter, tejp etc.
➢ Retur av kemtekniska-, livsmedel-, temperaturkänsliga produkter eller andra produkter som är datummärkta eller annars har begränsad livslängd godkänns inte.
➢ Produkten ska finnas i Leverantörens ordinarie sortiment, och ej vara listad som utgående.
➢ Det får maximalt ha gått 60 dagar från när Leverantören levererade Produkten till Kunden.
➢ Kampanj- och säsongsvaror får inte returneras.
9.2.9 Returavdrag för godkänd retur görs med 25 %.
9.2.10 Om värdet på en returrad understiger 300 kronor (eller motsvarande belopp i tillämplig valuta), krediteras den inte.
9.2.11 Avbokning av lagda, men ännu inte levererade ordrar är att jämställa med retur enligt ovan och regleras enligt samma villkor.
9.2.12 Avbokning av tjänster kan endast ske efter Leverantörens godkännande. I annat fall är bokning bindande och full betalningsskyldighet föreligger.

9.3 Reklamationer

9.3.1 Villkor för reklamationer anges i denna punkt 9.3.
9.3.2 Kunden ska kunna påvisa grunden för reklamationen samt lagerhålla produkten under tiden ärendet behandlas.
9.3.3 Praktisk process för reklamationen ska ske så att Kunden ska avtala reklamationen med Leverantören före det att gods återsänds. Vidare ska Kunden följa det tillvägagångssätt som anges i Leverantörens e-handel.
9.3.4 Om Kund inte har tillgång till Leverantörens e-handel, ska Kund fylla i en reklamationsrapport vilken finns att tillgå på Leverantörens hemsida alternativt av Leverantörens kundservice.
9.3.5 Reklamationsrapporten ska vara korrekt ifylld och medfölja godset. Reklamationer som inte uppfyller ovan nämnda kriterier skickas tillbaka till Kunden utan kreditering med debiterad fraktkostnad alternativt kasseras. Detsamma gäller om Kunden inte avtalat reklamationen med Leverantören.
9.3.6 Vid godkänd reklamation står Leverantören för fraktkostnaden.
9.3.7 Leverantören förbehåller sig rätten att efter sin bedömning avgöra om produkten ska bytas ut mot en ersättningsprodukt eller repareras. Detta är Leverantörens hela ansvar i anledning av en reklamation, dvs skadestånd eller liknande utgår inte.

9.4 Transportskador eller transportavvikelser

9.4.1 Gods, emballage och pallar ska kontrolleras vid mottagande. Upptäcks skada eller avvikelse, ska Kunden notera till transportören på kvittens av leveransen. Skadan/avvikelsen ska därefter anmälas till Leverantörens logistiksupport inom sju dagar från kvittens.
9.4.2 Vid godkänd skada eller avvikelse levererar Leverantören ersättningsvaror, reparerar Produkten eller krediterar priset för Produkten enligt sin egen bedömning.
9.4.3 Om Kunden begär hantering av ärendet innan Leverantören hunnit bedöma om skadan eller avvikelsen godkänns, kan Kunden beställa ersättningsvara eller reparation. Dessa debiteras då Kunden, men krediteras om ärendet sedan godkänns.

9.5 Felplock

9.5.1 Om leveransen innehåller fel Produkter eller fel antal Produkter åligger det Kunden att reklamera detta i enlighet med Leverantörens anvisningar i Leverantörens e-handel eller, om Kunden inte har tillgång till Leverantörens e-handel, anvisningar från Leverantörens kundservice.

10. FELANDE PRODUKTER / GARANTIANSPRÅK

10.1 Leverantören ansvarar inte för fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter det att leverans har skett. Leverantören ansvarar inte för fel som beror på av Kunden tillhandahållet material eller konstruktion. Leverantören ansvarar inte heller för fel bestående i att Produkten inte överensstämmer med sådana uppgifter om Produktens egenskaper eller användning som lämnats av annan än Leverantören, såsom t.ex. av tillverkare. Vidare omfattar Leverantörens ansvar endast fel som uppstått vid normal användning. Leverantören ansvarar inte i något fall för fel som förorsakats av lagring, hantering tvättning, eller användning av Produkten. Leverantören ansvarar under inga förhållanden för fel som inte notifieras Leverantören under det kortare av vad som anges i eventuell datummärkning, och ett år från försäljningstillfället.
10.2 Leverantören förbinder sig att, efter eget val, under garantitiden utan ersättning antingen leverera nya Produkter som ersättning för Produkter som är felaktiga eller att avhjälpa fel. Avhjälpande kan ske antingen hos Leverantören eller hos Kunden enligt Leverantörens val. För ersättningsprodukter som Leverantören tillhandahållit Kunden gäller den garantitid som framgår av 10.1 räknat från leveransen av den ursprungliga Produkten. Eventuella destruktionskostnader eller kostnader för åtkomst och återställande eller liknande bekostas av Kunden.
10.3 Kunden får inte åberopa fel i Produkterna om Kunden inte lämnar Leverantören skriftligt meddelande om fel inom tio dagar från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.
10.4 Leverantören får i stället för avhjälpande eller omleverans återbetala köpeskillingen. Kunden ska då återlämna Produkterna om Leverantören begär det.
10.5 Genom att till Kunden avlämna vederbörligen reparerad eller utbytt del eller Produkt eller återbetalning av köpeskillingen ska Leverantören anses ha fullgjort sina förpliktelser för felet. Kunden har alltså inte rätt till någon ersättning utöver nämnda åtgärder från Leverantören. Om eventuell demontering och inmontering medför ingrepp i annat än Produkterna svarar Kunden för arbete och kostnader som orsakas av detta.
10.6 Processen kring felanmälan ska ske på motsvarande sätt som för reklamationer enligt punkt 9.3 ovan.

11. REPARATIONER OCH UNDERHÅLL

11.1 Leverantören erbjuder i vissa fall reparation och underhåll av de produkter Leverantören sålt. Kund som önskar sådan reparation eller underhåll uppmanas att kontakta Leverantörens kundservice.

12. ANSVAR FÖR PERSON- OCH SAKSKADA M. M.

12.1 Leverantören ansvarar inte för sakskada som Produkterna orsakar på fast eller lös egendom om skadan inträffar då Produkterna är i Kundens besittning, eller på gods framställt av Kunden eller på gods i vilket Kundens gods ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som detta gods orsakar på grund av Produkterna.
12.2 Leverantörens ansvar för skador som Produkterna orsakar på person eller på fast eller lös egendom som tillhör Kunden eller tredje man eller som i övrigt på något sätt uppkommer i parternas mellanhavanden omfattar inte i något fall produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Avseende beloppsmässig ansvarsbegränsning, se punkt 16.
12.3 Framställer tredje man krav mot Leverantören eller Kunden på ersättning för skada eller förlust ska den andra parten snarast och senast inom tio dagar underrättas därom. Sker ej detta, äger parten inte rätt att vända sig till den andra parten och utkräva eventuellt ansvar enligt lag eller dessa Villkor med anledning av tredje mans krav. Kunden äger inte heller rätt att av Leverantören utkräva ansvar för krav från tredje man, om Kunden ingått förlikning eller annan överenskommelse med tredje man utan att först inhämta Leverantörens skriftliga samtycke.

12.4 Bestämmelserna ovan i denna punkt och övriga relevanta delar av dessa Villkor äger tillämpning även på produktansvar i den utsträckning detta är lagligen möjligt.

13. VARUMÄRKEN

13.1 Kund som vidaresäljer Produkterna ska vid marknadsföringen av Produkterna använda varumärken och produktbenämningar i den omfattning och på sätt som vid var tid anges av Leverantören. Skyldigheten och rätten till användning av dessa varumärken är begränsade till den rätt att sälja Produkterna, som Kunden erhållit och upphör omedelbart i samband med försäljningsrättens upphörande. Kunden förvärvar genom dessa Villkor ingen självständig rätt till varumärkena.

14. PRODUKTINFORMATION M.M.

14.1 Leverantören kan från tid till annan tillhandahålla olika typer av e-handelslösningar samt olika webbplatser eller liknande med t.ex. produkt- och prisinformation.
14.2 All information som tillhandahålls Leverantören ska behandlas som konfidentiell och får inte utnyttjas för annat än försäljning och, i förekommande fall, vidareförsäljning av Leverantörens produkter eller röjas för utomstående.
14.3 Kundens rätt att använda e-handelslösningar jämte övrig information och verktyg om produkter eller priser etc ska omedelbart och automatiskt upphöra i samband med avtalets/samarbetets upphörande. Leverantören hanterar även i övrigt Kundens tillgång till sådana e-handelslösningar och annan information fritt efter egen bedömning.
14.4 Varuinformationsblad, säkerhetsdatablad och i förekommande fall övrig produktinformation finns tillgängligt på aktuell e-handelslösning och kan också erhållas från Leverantörens kundservice samt tillhandahålls digitalt.

15. FÖRÄNDRING AV PRODUKTERNA

15.1 Kunden får inte göra ingrepp i Produkterna såsom omvänt ingenjörsarbete (s.k. reverse engineering), demontering eller liknande.
15.2 Kunden får heller inte avlägsna eller ändra något varumärke, varunamn, skylt eller annan märkning avseende Produkterna eller Produkternas förpackning.

16. ANSVARSBEGRÄNSNING M.M.

16.1 Leverantörens ansvar för skada – oavsett om skadan uppkommer genom försening, fel, skada orsakad av produkten eller på vilket annat sätt som helst – är begränsad till tio prisbasbelopp per skadetillfälle och år. Om en lägre ansvarsbegränsning anges i viss punkt äger den företräde. Vad som anges i denna punkt 16 utgör därmed ett maximalt tak på ersättning.

17. BEFRIELSEGRUND

17.1 Omständighet som förhindrar eller väsentligen försvårar fullgörandet av något av parternas åtaganden enligt avtalet och som part inte kunnat råda över, såsom men inte begränsat till åsknedslag, terrorism, eldsvåda, jordbävning, översvämning, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, uppror eller upplopp, rekvisition, beslag, cyberattack, valutarestriktion, pandemi, myndighetsbestämmelse, inskränkning i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt oavsett om avtalsparten är part i konflikten eller ej samt även fel i eller försening av leverans från underleverantör p.g.a. omständigheter som nu nämnts, ska utgöra befrielsegrund som ger rätt till erforderlig tidsförlängning och befrielse från påföljder. Sådan befrielsegrund ska part skriftligen underrätta den andra parten om utan oskäligt uppehåll efter det att denne insåg eller bort inse att befrielsegrunden förelåg.
17.2 Om avtalets fullgörande förhindras längre tid än sex (6) månader p.g.a. omständigheter som nämns i punkt 17.1 ska vardera parten ha rätt att utan ersättningsskyldighet för skada eller annat frånträda avtalet.

18. PERSONUPPGIFTER

18.1 Leverantören är ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som Kunden lämnat till Leverantören genom att registrera sig som företagskund och/eller handlar online eller genom telefon/fax/brev. Genom att göra något av detta godkänner Kunden även att Leverantören lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullgöra sina åtaganden och ge Kunden bästa möjliga service och för Kunden relevanta marknadsföringsutskick m.m.
18.2 Som en konsekvens i att fullgöra detta kan Leverantören komma att lämna personuppgifter till andra bolag i Bergman & Beving-koncernen, samarbetspartners och leverantörer, i vissa fall utanför EES-området. Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring.
18.3 Den typ av personuppgifter som Leverantören handhar om Kunden är typiskt sett namn och kontaktuppgifter till person hos Kunden som är behöriga att handla hos Leverantören och liknande uppgifter som krävs för fullgörandet av parternas avtal.
18.4 Om Kunden önskar ta del av information som Leverantören hanterar om Kunden, eller önskar ändra personuppgifter eller bli borttagen ur våra register, hänvisas Kunden till att kontakta Leverantörens kundservice varvid Leverantören kommer att bistå Kunden med önskad åtgärd. Denna rätt tillfaller även individuella personer hos Kunden.
18.5 Personuppgifter hanteras i övrigt i enlighet med Leverantörens Integritetspolicy som finns tillgänglig på Leverantörens hemsida.

19. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

19.1 Den materiella rätt i det land där Leverantören har sitt säte ska gälla på parternas samtliga mellanhavanden.
19.2 Alla tvister parterna emellan ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Överstiger inte tvisteföremålets värde en miljon svenska kronor, ska skiljedomsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande tillämpas och skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde en miljon svenska kronor, ska regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas och skiljenämnden bestå av tre skiljemän.
19.3 Alla uppgifter i sådant skiljeförfarande ska omfattas av sekretess.
19.4 Utan hinder av vad som anges ovan har Leverantören rätt att vid klar och förfallen fordran mot Kunden ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndighet eller väcka talan vid domstol.