EN ISO 374-1:2016

Handschoenen met bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen

Chemicaliën kunnen ernstige schade aan de gezondheid en aan het milieu toebrengen. Twee chemische stoffen waarvan de individuele eigenschappen bekend zijn, kunnen bij vermenging toch een onverwacht effect veroorzaken. Deze norm bevat richtlijnen voor het testen van degradatie en permeatie van 18 chemicaliën, zonder inachtneming van de feitelijke beschermingsduur op de werkplek of het verschil tussen mengsels en pure chemicaliën.
Deze norm omschrijft de eisen die aan handschoenen worden gesteld om bescherming te kunnen bieden tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen.
De minimale vloeistofdichte lengte dient overeen te komen met de minimumlengte zoals aangegeven in EN 420:2003 + A1:2009.

PENETRATIE

Chemicaliën kunnen door openingen en andere beschadigingen binnendringen in het handschoenmateriaal. Om te voldoen aan de kwalificatie voor chemische bescherming, dient een handschoen geen lucht of water door te laten tijdens de penetratietest, EN 374-2:2014.

DEGRADATIE

Het handschoenmateriaal kan door contact met chemicaliën negatief worden beïnvloed. De degradatie dient voor elke chemische stof apart te worden bepaald in overeenstemming met EN 374-4:2013. Het degradatie-resultaat wordt aangegeven als een percentage (%), en dient te worden vermeld in de gebruikersinstructie.

PERMEATIE

Ook op moleculair niveau dringen chemische stoffen door het handschoenmateriaal heen naar binnen. De doorbraaktijd wordt beoordeeld, en de handschoen dient een doorbraaktijd te kunnen weerstaan van minimaal:
Type A - 30 minuten (niveau 2) tegen minimaal 6 teststoffen
Type B - 30 minuten (niveau 2) tegen minimaal 3 teststoffen
Type C – 10 minuten (niveau 1) tegen minimaal 1 teststof

EN374-types-1.png

De derde rij bij het pictogram voor Type A en B geeft aan tegen welke chemicaliën de handschoen bescherming biedt (zie tabel hieronder). Type C heeft geen derde rij, en is slechts korte tijd bestand tegen 1 chemische stof.

EN374-test-chemicals-1.png

De teststoffen staan in de bovenstaande tabel en alle 18 chemicaliën moeten getest worden op permeatie volgens EN16523-16523-1:2015.

EN374-protection-levels-2.png

MICRO-ORGANISMEN

Alle handschoenen dienen te worden getest op weerstand tegen micro-organismen. De handschoenen worden getest op bacteriën en schimmels volgens EN 374-5:2016, maar indien gewenst ook op virussen.